021/9335 ALCOLINE ALIAT - Linie de asistenta pentru lupta cu dependenta de alcool. Informatii si sprijin pentru persoanele cu probleme legate de consumul de alcool si apropiatii acestora oferite de profesionisti si fosti dependenti. Luni-Vineri 10.00-17.00. Tarif normal.

Servicii de tratament ambulator si rezidential in Bucuresti si Suceava: http://www.clinica-aliat.ro

Centre gratuite ALIAT, de interventii scurte, AlcoInfo: Brasov-Spitalul Judetean, Bucuresti-Spitalul Pantelimon si Institutul Clinic Fundeni, Suceava - Spitalul Judetean. Detalii pe http://www.alcohelp.ro.

alte resurse 2


Sunt autorul acestui subiect
junelu
Boboc
Boboc
Mesaje: 52
Membru din: 12 Noi 2009, 18:35
Gen: Nespecificat - Nespecificat

alte resurse 2

Mesajde junelu » 12 Noi 2009, 19:14

Săptămâna 5
EsenŃa spiritualităŃii ortodoxe
la începutul recuperării
Biserica Ortodoxă este un izvor nesecat de valori si principii care ne sunt de mare folos atunci când ne
confruntăm cu diferitele probleme ale vieŃii. Sute de studii au demonstrat deja legătura strânsă si rolul pe care
viaŃa spirituală a unei persoane o are în tămăduirea afecŃiunilor de natură fizică si emoŃională. În cazul
alcoolismului si a altor dependenŃe, însă, această legătură nu pare la fel de evidentă, astfel încât renunŃăm
destul de repede la a mai încerca să îi ajutăm pe alcoolici dacă instrumentele si învăŃăturile uzuale ale Bisericii
nu au dat rezultate la scurt timp după prima încercare. Programul celor 12 Pasi ne arată modul în care, pentru
recuperarea din boala alcoolismului, e necesară punerea în practică a unor principii spirituale străvechi,
regăsite atât în scrierile SfinŃilor PărinŃi, cât si în viaŃa liturgică a Bisericii noastre. Această prezentare
încearcă să sublinieze caracterul comun al principiilor programului si ale spiritualităŃii ortodoxe si rolul vital
al acestora în procesul de recuperare al oricărui alcoolic.
Materiale informative:
o Spiritualitatea ortodoxă la începutul recuperării din alcoolism – o prezentare care evidenŃiază
aspectele spiritualităŃii ortodoxe implicate în procesul recuperării din alcoolism, despre rolul îndurării
divine si colaborării cu aceasta în salvarea personală a alcoolicilor care păsesc pe calea recuperării.
32
Spiritualitatea Ortodoxă si începutul recuperării
În ce priveste asistarea alcoolicilor si dependenŃilor de droguri, există diferite puncte de vedere faŃă de ce
înseamnă adicŃia si recuperarea. Prima este cea profesională, bazată pe medicină si psihologie. Din această
perspectivă, dependenŃa este văzută ca o afecŃiune a creierului, cauza acesteia e de natură genetică si neurochimică,
iar speranŃa este aceea de a descoperi o un tratament medicamentos sau o tehnică de consiliere
psihologică pentru a vindeca boala adicŃiei.
Din cea de-a doua perspectivă tratamentul se referă la a-i ajuta pe oameni să accepte că alcoolismul este o
boală tratabilă prin folosirea unor metode spirituale si că responsabilitatea pentru acceptarea acestui ajutor îi revine
alcoolicului. Acest tip de ‘proces de tratament’ implică ajutarea alcoolicului sau a dependentului de droguri în
trecerea în revistă a trecutului, în acceptarea nevoii de abstinenŃă totală faŃă de alcool si droguri si în dezvoltarea
unor abilităŃi de recuperarea de bază care să îi ajute să îsi menŃină abstinenŃa. Pentru cei mai mulŃi dintre acesti
oameni, recuperarea va presupune o schimbare personală de natură spirituală. Există si alte căi spre recuperare, dar
metoda spirituală s-a dovedit a fi cea mai eficientă pentru cel mai mare număr de oameni aflaŃi în recuperare.
Pentru oamenii care nu pot să accepte o cale spirituală pot fi încercate alte metode de intervenŃie.
Pentru început, să ne gândim la câteva dintre învăŃăturile de bază ale spiritualităŃii ortodoxe. Se poate spune că
principalul scop al vieŃii este unirea cu Dumnezeu si împărtăsirea cu Harul Său Divin. Biserica spune că această
unitate poate fi obŃinută doar prin Fiul Domnului nostru, Iisus Hristos (Ioan 14:6) si e mijlocită prin Sfântul Duh. E
un lucru firesc si principala preocupare pentru suflet să tânjească după această unitate. Omul nu poate să găsească
iubirea, pacea sau armonia fără această unitate cu Hristos, întru si prin Sfântul Duh. Ar trebui să Ńinem minte că,
din perspectivă ortodoxă, spiritualitatea înseamnă în primul rând lucrarea lui Dumnezeu asupra sufletului (prin
ceea ce numim ‘îndurare’), si nu acŃiunea omului asupra propriului suflet (ceea ce ar semăna mai degrabă cu
psihologia). Spiritualitatea ortodoxă e preocupată de originea si descoperirea îndurării divine. Găsirea acesteia este
esenŃială pentru evoluŃia spirituală, iar această îndurare vine doar de la Dumnezeu. Dacă se poate spune că ea ne
este oferită pe gratis de Dumnezeu, omul are si el rolul lui în primirea acestui dar: rugăciunea, Sfintele Taine,
postul si alte fapte duhovnicesti, precum facerea de bine. ÎnŃelegem, asadar, că această îndurare reprezintă un dar,
nu ceva ce câstigăm sau merităm. Rolul nostru e doar cel de a ne pregăti sufletele pentru darurile lui Dumnezeu.
Pentru a ajunge la această unitate cu Dumnezeu, e necesară existenŃa unei legături între lucrarea si îndurarea
Lui si voinŃa omului. ‘VoinŃa’ (nu intelectul sau emoŃiile) este elementul de bază în lupta omului pentru mântuire
sau Îndumnezeire. Nu poate să existe Îndumnezeire fără armonia dintre îndurarea Lui (voia divină a lui
Dumnezeu) si propria noastră voinŃă (Evrei 10:5,9). Asta presupune predarea de către om a ‘propriei voinŃe’ si a
acceptării voii lui Dumezeu în viaŃa lui. Omul este dependent de Dumezeu pentru milostivirea Lui si nu poate
ajunge la Îndumnezeire doar prin eforturile proprii, indiferent de cât de mari ar fi acestea. Omul poate ajunge la
această unire cu El doar prin îndurarea si lucrarea Sa. Însă, pentru mântuire e nevoie si de implicarea activă si de
consimŃământul omului. Atunci când alegem binele, căutând sau împlinind voia Domnului, El se îndură de noi
pentru a împlini dorinŃa sufletului. Acesta e un act deliberat de cooperare între noi si Dumnezeu. În orice moment,
avem libertatea de a alege să îi împlinim voia Sa, iar El e poate oricând să ne acorde îndurare. Tot binele pe care îl
avem vine de la Dumnezeu, chiar însăsi voinŃa noastră. Însă, modul în care ne folosim de acest liber arbitru Ńine
doar de decizia noastră personală.
În esenŃă, alcoolismul este o afecŃiune de natură spirituală pentru că implică separarea de Dumnezeu – cea mai
nefirească postură în care se poate afla omul. Utilizarea gresită a voinŃei îl conduce pe om spre alcoolism si îl
separă pe alcoolic de îndurarea dumnezeiască; mai apoi, adicŃia ajunge să îl coplesească pe acest nefericit pe plan
spiritual, mental, emoŃional si fizic. Alcoolicul devine astfel ‘neputincios’ în faŃa dependenŃei. Recuperarea
spirituală e necesară pentru că alcoolicul are nevoie să se orienteze spre re-unirea cu El. Orientarea si practicarea
spiritualităŃii au fost pierdute din cauza alcoolismului, prin gresita utilizare a voinŃei. Această redirecŃionare poate
fi realizată doar prin mijloace spirituale, atât prin folosirea voinŃei personale, cât si prin îndurarea lui Dumnezeu.
Alcoolicul trebuie să-si regăsească acum calea sulfetului său, asa cum i-a fost ea dată de Dumnezeu, să îsi
redescopere adevăratul ‘sistem de valori’ sau de ‘credinŃe’ si să îsi recâstige armonia si pacea cu El. Toate acestea
sunt lucruri pe care le-a pierdut de-a lungul timpului din cauza băutului si a consumului de droguri.
33
Altfel spus, dependenŃa apare la nivel spiritual atunci când o persoană îsi pierde capacitatea de a-si folosi
voinŃa într-un mod normal si sănătos. Adică, acea persoană continuă să ia decizii auto-distructive privind
dependenŃa sa, aceeasi care îl răneste pe el si pe ceilalŃi. Aceste decizii sunt contrare instinctelor date nouă de
Dumnezeu, în timp ce sufletul său tânjeste după unirea cu El. Alcoolicii au suficient de multă ‘voinŃă’, si înca una
puternică, însă este o voinŃă gresit întrebuinŃată si direcŃionată. Zbuciumul interior e cauzat de conflictul pe care un
alcoolic îl are cu propriul său sistem de valori. Izolarea survine în urma pierderii relaŃiei cu ceilalŃi, cu Dumnezeu
si cu sine însusi. Alcoolicul se pierde în propriile amăgiri si confuzii si nu reuseste să recunoască starea în care se
află.
Recuperarea are loc la nivel spiritual atunci când persoana dependentă redobândeste capacitatea de a lua
deciziile corecte în viaŃa sa si descoperă pacea din interiorul său si în relaŃie cu Dumnezeu. Alcoolicul începe să îsi
folosească ‘puterea voinŃei’ pentru a lucra un program de recuperare. Asta nu înseamnă că alcoolicul poate să bea
sau să consume droguri în mod social, normal. Si-a pierdut definitiv această alegere, iar recuperarea presupune
acceptarea acestui lucru. El sau ea nu se va mai lupta pentru a recâstiga controlul asupra dependenŃei sale si va
avea încredere că Dumnezeu îi va reda sănătatea mentală în ce priveste consumul de alcool. El va deveni
‘dependente de Dumnezeu’ si va începe să aibă încredere în îndurarea si ajutorul lui Dumnezeu. Astfel, îi va
dispărea dorinŃa de a mai consuma alcool sau droguri ca si mod de a-si rezolva problemele si va începe să se
bazeze pe ajutorul lui Dumnezeu în toate treburile de zi cu zi.
“Puntea” dintre alcoolism si recuperare nu e deloc una usor de trecut. În confuzia extremă a alcoolismului activ
e aproape imposibil ca alcoolicul să devină onest faŃă de situaŃia sa si să accepte faptul că are nevoie de ajutorul
celorlalŃi pentru a se recupera. De fapt, cei mai mulŃi oameni care se recuperează vorbesc despre ‘o experienŃă
spirituală’ sau o ‘iluminare’, legate de multe ori de evenimente semnificative ale vieŃii (de ex., un divorŃ, o
experienŃă care i-a pus viaŃa în pericol sau intervenŃia realizată de cineva din afară, precum un consilier în adicŃii).
Ajutorul vine din afara lor.
BineînŃeles, credinŃa în Dumnezeu si încrederea că Dumnezeu poate si că îl va ajuta să depăsească aceste
dificultăŃi sunt un lucru bun. Problema apare, de obicei, atunci când alcoolicul face confuzia dintre credinŃă si
calitatea credinŃei. Chiar si diavolul crede în Dumnezeu, dar asta nu îi ajută prea mult. Pentru a te recupera din
adicŃii, e necesară o schimbare de calitate în relaŃia cu Dumnezeu si aceasta trebuie să vină dintr-o dorinŃă reală de
a realiza o schimbare în bine si de a intra în armonie cu voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta, e nevoie de o umilinŃă
înaintea lui Dumnezeu si de lăsarea în voia Lui în toate domeniile vieŃii, prin renunŃarea la sine si la ego. O minte
deschisă spre principiile recuperării bazate pe spiritualitate îl vor ajuta pe alcoolic să regăsească acea relaŃie care îi
lipseste.
Există oameni care nu se recuperează din dependenŃa lor. De obicei, acestia sunt oameni care nu pot fi sinceri
cu ei însisi referitor la alcoolismul sau adicŃia lor. Acestia sunt oameni care doresc să scape de consecinŃele
imediate ale dependenŃei lor. E posibil să se confrunte si cu deteriorări organice datorate consumului de alcool sau
droguri. De asemenea, obligarea unei persoane să intre în recuperare nu e de prea mare folos, desi în anumite
situaŃii ei pot fi ajutaŃi, dacă se intervine în mod corect si cu ajutorul unor profesionisti. Există si consumatori
‘grei’, cei care nu sunt alcoolici încă si care nu acceptă că ar avea vreo problemă cu alcoolul, astfel că refuză orice
ajutor. Acestia sunt recunoscuŃi prin absenŃa sentimentelor de vinovăŃie faŃă de băutul lor. Pur si simplu, lor nu le
pasă de consecinŃele consumului asupra lor sau asupra societăŃii. În cele din urmă, există si oameni care nu doresc
să accepte conceptul de Dumnezeu sau care nu sunt dispusi să trăiască pe baza unor principii spirituale – nici
acestia nu vor descoperi, de obicei, eliberarea faŃă de alcoolismul sau adicŃia lor. Însă, mulŃi dintre acestia se vor
recupera dacă vor dezvolta capacitatea de a fi onesti cu ei însisi si dacă vor fi dispusi să urmeze o cale spirituală în
viaŃa lor. Ar trebui să înŃelegem că, de obicei, simpla frecventare a bisericii nu e suficientă. E necesară o schimbare
a atitudinii faŃă de dependenŃa lor si e necesară bunăvoinŃa de a creste spiritual. Onestitatea personală si bunăvoinŃa
de a realiza o schimbare sunt două elemente cheie ale recuperării.
34
Săptămâna 6
Programe de recuperare în comunitate:
Alcoolicii Anonimi si Al-Anon
Invitarea unui membru al grupului de Alcoolici Anonimi din localitate îi va ajuta pe enoriasi să
cunoască un exemplu real de recuperare din boala alcoolismului, povestea unei vieŃi afectate de alcoolism si
modul în care membrii comunităŃii Alcoolicilor Anonimi lucrează programul de recuperare, Vor fi oferite si
detalii privind modul în care aceste grupuri pot fi contactate de către cei care doresc acest lucru.
De asemenea, astfel de relaŃii între comunitatea persoanelor aflate în recuperare în Alcoolicii Anonimi
pot facilita reîntoarcerea în Biserica Ortodoxă a fiilor Săi risipitori, a acelor membri care pe parcursul anilor
de consum abuzic de alcool s-au îndepărtat de Biserica de care aparŃineau.
E necesară înŃelegerea faptului că acest lucru nu trebuie confundat cu un act de prozelitism, Programul
Sf. Dimitrie nedorind deturnarea Alcoolicilor Anonimi de la scopul lor iniŃial si unic – cel al încetării
băutului.
Materiale informative:
o AA la prima vedere – acest pliant oficial al AsociaŃiei Alcoolicilor Anonimi încearcă să răspundă
întrebărilor generale privind comunitatea A.A. pentru recuperarea din alcoolisms
o Te afectează consumul de alcool al cuiva? Ai un părinte care bea prea mult? – pliantul oferă două
instrumente de evaluare a propriilor atitudini faŃă de consumul de alcool al celor din jur, precum si o
scurtă descriere a acomunităŃii Al-Anon.
o Invitat: membru AA
35
O scurtă privire asupra Alcoolicilor Anonimi
Acest pliant face parte din literatura aprobată a A.A.
Ce e A.A.-ul?
Alcoolicii Anonimi sunt o comunitate internaŃională de bărbaŃi si femei din toate mediile vieŃii care se întâlnesc pentru a
obŃine si a-si menŃine abstinenŃa. Singura cerinŃă pentru participare este dorinŃa de a înceta băutul. Nu există nici un fel
de cotizaŃii sau taxe de participare la A.A.
Membrii A.A.
Se estimează că există mai mult de 100.000 de grupuri si peste 2.000.000 de membri în 150 de Ńări.
RelaŃia cu alte instituŃii
Comunitatea a adoptat o politică de cooperare, dar nu de afiliere cu alte organizaŃii implicate în problema alcoolismului.
Nu avem nici o opinie referitor la chestiuni din afara A.A.-ului si nici nu susŃine sau nu se opune nici unei cauze.
Cum se susŃine A.A.-ul?
În timp, Alcoolicii Anonimi au formulat si au întărit tradiŃia conform căreia se auto-susŃin complet, si nici nu caută, nici
nu acceptă contribuŃii din partea non-membrilor. În cadrul ComunităŃii, suma maximă cu care poate contribui un
membru este limitată la 2.000 $/an.
Cum îsi menŃin membrii A.A. abstinenŃa?
A.A.-ul este un program bazat pe abstinenŃa totală. Membrii săi păstrează distanŃa faŃă de primul pahar, fiecare zi la
timpul ei. AbstinenŃa este menŃinută prin împărtăsirea experienŃelor personale, a puterii si a speranŃei în cadrul
grupurilor si prin practicarea celor 12 Pasi sugeraŃi pentru recuperarea din alcoolism.
De ce sunt Alcoolicii Anonimi ‘anonimi’?
Anonimatul reprezintă fundamentul spiritual al A.A.-ului. Comunitatea e încurajată să se auto-conducă pe baza
principiilor, mai degrabă decât pe baza personalităŃilor. Suntem o societate de egali. Ne dorim să facem cunoscut
programul nostru de recuperare, si nu pe indivizii care participă la program. La nivelul presei, anonimatul reprezintă
garanŃia că tuturor membrilor A.A., mai ales celor nou-veniŃi, le va fi respectată confidenŃialitatea participării la A.A.
Oricine poate participa la o sedinŃă A.A. deschisă.
Oricine poate participa la sedinŃele deschise ale A.A. De obicei, acestea presupun prezentări ale unui membru de grup
sau trei vorbitori care îsi împărtăsesc experienŃa personală legată de alcoolismul si recuperarea lor în A.A. Unele sedinŃe
au scopul specific de a informa publicul non-alcoolic despre A.A. La acestea sunt invitaŃi medici, membri ai clerului si
funcŃionari publici. SedinŃele închise sunt rezervate doar alcoolicilor.
Cum a început A.A.-ul?
A.A. a fost iniŃiat în 1935 de către un agent de bursă din New York si un chirurg din Ohio – ambii erau beŃivi lipsiŃi de
speranŃă. Ei au pus bazele A.A.-ului în încercarea de a ajuta alŃi alcoolici care au suferit de pe urma bolii alcoolismului,
dar si pentru a-si păstra propria abstinenŃă. A.A. s-a dezvoltat prin înfiinŃarea de grupuri autonome, mai întâi în Statele
Unite, iar mai apoi în întreaga lume.
Cum puteŃi găsi un grup de Alcoolici Anonimi?
PuteŃi încerca să cereŃi un număr de telefon la serviciul de informaŃii sau să căutaŃi în cartea de telefon. PuteŃi folosi, de
asemenea, internetul pentru a vizita pagina Alcoolicilor Anonimi din România: www.aaromania.ro.
Ce nu face A.A.-ul
A.A-ul nu... are registre de prezenŃă ale membrilor... se angajează si nu face sponsorizări pentru cercetare... se afiliază
cu agenŃii sociale (desi mulŃi membri si grupuri cooperează cu ele)... îi monitorizează si nu încearcă să-i controleze pe
membrii săi... face prognosticuri si nu dă diagnostice medicale sau psihologice... oferă tratament medicamentos,
psihiatric, droguri si nu face internări... oferă servicii religioase... oferă adăpost, mâncare, haine, locuri de muncă, bani
sau alte servicii sociale... oferă consiliere vocaŃională sau pe probleme domestice... oferă scrisori de recomandare către
tribunal, avocaŃi, oficiali, scoli, firme, agenŃii sociale sau alte organizaŃii sau instituŃii.
InformaŃii preluate de pe http://www.alcoholics-anonymous.org/en_ ... ?PageID=10
36
Preambulul Alcoolicilor Anonimi
Alcoolicii Anonimi sunt o comunitate de bărbaŃi si femei care îsi împărtăsesc experienŃa, puterea si speranŃa, cu
scopul de a-si rezolva problema comună si de a-i ajuta si pe alŃii să se însănătosească de pe urma alcoolismului.
Singura cerinŃa pentru participare ca membru este dorinŃa de a înceta băutul. AA-ul nu percepe nici cotizaŃii,
nici taxe de înscriere, ne finanŃam prin contribuŃiile noastre.
AA-ul nu se afiliază nici unei secte, nici unei formaŃiuni religioase sau politice, nici unei organizaŃii sau
instituŃii; nu doreste să se angajeze în nici o controversă; nu sprijină si nu contestă nici o cauză.
Scopul nostru primordial este acela de a rămâne abstinenŃi si de a-i ajuta pe alŃi alcoolici să ajungă la abstinenŃă.
Cei 12 Pasi ai Alcoolicilor Anonimi
1. Am admis că eram neputinciosi în faŃa
alcoolului - că nu mai eram stăpâni pe viaŃa
noastră.
2. Am ajuns la credinŃa că o Putere Superioară
nouă însine ne-ar putea reda sănătatea mintală.
3. Am hotărât să ne lăsăm viaŃa si voinŃa în grija
unui Dumnezeu asa cum si-L închipuie fiecare
dintre noi.
4. Am făcut fără teamă un inventar moral
amănunŃit al propriei persoane.
5. Am mărturisit lui Dumnezeu, nouă însine si unei
alte fiinŃe umane natura exactă a greselilor noastre.
6. Am consimŃit fără rezerve ca Dumnezeu să ne
scape de toate aceste defecte de caracter.
7. Cu umilinŃă, I-am cerut să ne îndepărteze
slăbiciune.
8. Am întocmit o listă cu toate persoanele cărora
le-am făcut necazuri si am consimŃit să reparăm
aceste rele.
9. Ne-am reparat greselile direct faŃă de acele
persoane, acolo unde a fost cu putinŃă, dar nu si
atunci când le-am fi putut face vreun rău lor sau
altora.
10. Ne-am continuat inventarul personal si ne-am
recunoscut greselile de îndată ce ne-am dat seama
de ele.
11. Am căutat prin rugăciune si meditaŃie, să ne
întărim contactul constient cu Dumnezeu asa cum
si-l închipuia fiecare dintre noi, cerându-i doar să
ne arate Voia Lui în ceea ce ne priveste si să ne
dea puterea s-o împlinim.
12. După ce am trăit o trezire spirituala ca rezultat
al acestor pasi, am încercat să transmitem acest
mesaj altor alcoolici si să punem în aplicare aceste
principii în toate domeniile vieŃii noastre.
ESTI ALCOOLIC?
RăspundeŃi la aceste întrebări cât mai cinstit posibil.
1. Pierzi timp de la serviciu datorită consumului de
alcool?
2. Consumul de alcool îŃi face viaŃa casnică mai
fericită?
3. Bei pentru că esti timid cu alŃi oameni?
4. Consumul de alcool îŃi afectează reputaŃia?
5. Te reduci la o companie de speŃă joasă si la un
mediu inferior când bei?
6. Faptul că bei te face să îŃi neglijezi treburile
familiale?
7. łi-a scăzut ambiŃia de când ai început consumul?
8. Ai remuscări după ce bei?
9. Ai avut dificultăŃi financiare datorită
consumului?
10. SimŃi nevoia de a consuma la o anumită perioadă
din zi?
11. Vrei să bei ceva dimineaŃa următoare?
12. Consumul de alcool Ńi-a determinat dificultăŃi cu
somnul?
13. łi-a scăzut eficienŃa de când ai început să bei?
14. Consumul de alcool îŃi pune în pericol munca sau
afacerile?
15. Consumi alcool pentru a scăpa de griji sau
probleme?
16. Bei singur?
17. Ai avut pierderi totale de memorie ca rezultat al
consumului?
18. Ai fost tratat de către doctor din cauza
consumului?
19. Bei ca să îŃi clădesti stima de sine?
20. Ai fost în spital sau într-o instituŃie datorită
consumului?
Auto-evaluare: Dacă ai răspuns DA la oricare...
o dintre întrebări, există un semnal de alarmă că ai
putea fi alcoolic!
o două întrebări, sunt sanse ca tu să fii alcoolic.
o trei sau mai multe întrebări, esti cu siguranŃă
alcoolic.
37
Ai un părinte care bea prea mult?
1. Ai un părinte, prieten sau rudă apropiată care are o problemă cu băutul?
2. SimŃi că în viaŃa ta există un obstacol ?
3. ÎŃi urăsti unul sau ambii părinŃi ?
4. łi-ai pierdut respectul pentru părintele care nu e alcoolic ?
5. Încerci să te răzbuni pe părinŃii tăi atunci când crezi că au fost nedrepŃi ?
6. ÎŃi e rusine cu familia ta ?
7. łi-ai dori ca familia ta să semene mai mult cu cea a prietenilor tăi ?
8. łi se întâmplă des să-Ńi iesi din sărite ?
9. łi se întâmplă să spui sau să faci lucruri pe care nu ai vrea, dar pur si simplu nu te poŃi abŃine ?
10. Ai probleme de concentrare la scoală ?
11. Ai resentimente faŃă de faptul că uneori trebuie să faci acasă anumite treburi pe care crezi că ar
trebui să le facă părinŃii tăi?
12. ÎŃi e teamă să îi lasi pe oameni să descopere cum esti tu de fapt?
13. Te gândesti vreodată că ar fi mai bine dacă ai muri?
14. Te-ai gândit vreodată că ar fi bine dacă ai încerca să uiŃi de problemele tale bând, fumând sau
luând droguri?
15. ÎŃi e greu să vorbesti cu părinŃii tăi? Se întâmplă să vorbesti cu ei?
16. Ajungi la extreme pentru a-i face pe oameni să te placă?
17. ÎŃi e teamă de viitor?
18. Crezi că nimeni nu ar putea să înŃeleagă cum te simŃi?
19. SimŃi că tu îl faci pe părintele alcoolic să bea?
20. Te superi atunci când părinŃii tăi se ceartă?
21. Încerci să stai cât mai puŃin pe acasă pentru că nu-Ńi place să fii acolo?
22. EviŃi să le spui părinŃilor tăi adevărul?
23. ÎŃi faci griji în legătură cu părinŃii tăi?
24. Ai resentimente faŃă de consumul de alcool al alcoolicului?
25. SimŃi că nimeni nu te iubeste cu adevărat sau că nimănui nu-i pasă de ce se întâmplă cu tine?
26. SimŃi că esti o povară pentru părinŃii tăi?
27. łi se întâmplă uneori să faci lucruri ciudate sau socante doar pentru a obŃine atenŃia celorlalŃi?
28. ÎŃi ascunzi sentimentele, prefăcându-te că nu îŃi pasă?
29. ProfiŃi de părinŃii tăi atunci când stii că îŃi merge?
Dacă ai răspuns afirmativ la câteva dintre întrebările de mai sus si dacă ai în preajma ta pe cineva care
are o problemă cu alcoolul, Al-Anon si Alateen îŃi pot fi de folos.
Alcoolismul e o boală pe care...
NU TU... ai cauzat-o!
NU TU... o poŃi controla!
NU TU... o poŃi vindeca!
DAR TE POłI VINDECA PE TINE ÎNSUłI ! ! !
38
Te afectează consumul de alcool al partenerului de viaŃă?
1. Ai probleme cu somnul din cauza băutului
cuiva?
2. Cea mai mare parte a gândurilor tale se
învârt în jurul situaŃiilor legate de băut sau
în jurul problemelor cauzate de acesta?
3. Încerci să controlezi consumul de alcool al
cuiva prin cererea de promisiuni privind
încetarea băutului?
4. AmeninŃi?
5. Ai atitudini din ce în ce mai negative faŃă
de persoana care bea?
6. Însemnezi sticlele de băutură, le ascunzi
sau le arunci conŃinutul în chiuvetă?
7. Crezi că totul ar fi bine dacă persoana
respectivă ar înceta băutul?
8. Te simŃi singur, respins, temător, mânios,
vinovat, epuizat?
9. Nu îŃi mai place propria persoană?
10. Crezi că schimbările tale de dispoziŃie sunt
influenŃate de consumul de alcool al cuiva?
11. Încerci să negi sau să maschezi situaŃiile
legate de băut?
12. Încerci să protejezi sau să “acoperi”
persoana care bea?
13. Te simŃi responsabil si vinovat pentru
băutul cuiva?
14. Ai început să te retragi sau te-ai izolat deja
de prieteni sau de alte activităŃi?
15. Ai preluat responsabilităŃi care obisnuiau să
fie ale persoanei care bea?
16. Problemele financiare sunt mai mari
datorită consumului de alcool al unei
persoane?
17. Te regăsesti încercând să îŃi justifici
sentimentele si comportamentele ca fiind
provocate de băutul cuiva?
18. Ai simptome fizice noi, precum dureri de
cap, indigestii, stări de greaŃă, tremurături?
19. Te simŃi învinsă si lipsită de speranŃă?
20. RelaŃiile tale sexuale au fost afectate de
consumul de alcool al cuiva?
21. Dacă sunt implicaŃi si copii, poŃi observa că
sunt stresaŃi sau că si-au schimbat
comportamentul datorită consumului de
alcool al cuiva?
Auto-evaluare
Dacă sunt 3 sau mai multe răspunsuri afirmative la oricare dintre întrebările de mai sus, atunci înseamnă
că există o problemă cu alcoolul si că ar trebui să discuŃi cu cineva despre asta.
Chiar dacă sunt mai puŃin de 3 răspunsuri afirmative, tot ar fi bine să stai de vorbă cu cineva specializat.
Atunci când ne preocupă consumul de alcool al unui membru al familiei e bine să discutăm cu cineva
care poate să determine dacă există sau nu o problemă cu alcoolul.
Grupurile familiale Al-Anon – Preambulul
Grupurile familiale Al-Anon sunt o comunitate a rudelor si prietenilor alcoolicilor care îsi
împărtăsesc experienŃa, forŃa si speranŃa în scopul rezolvării problemelor comune. Noi credem că
alcoolismul este o boala de familie si schimbarea atitudinii poate contribui la însănătosire.
Al-Anon nu face parte din nici o instituŃie, nu adera la nici o sectă sau un cult religios, nu este
afiliată nici unei entităŃi politice sau organizaŃii. Al-Anon nu se angajează în nici o controversă, nu
sprijină si nu contestă nici o cauză.
Al-Anon nu percepe nici cotizaŃii, nici taxe de înscriere, ne finanŃam prin contribuŃiile noastre.
Al-Anon nu are decât un scop: să ajute familiile alcoolicilor. Ajungem la aceasta practicând cei
12 Pasi, primind si îmbărbătând familiile alcoolicilor si arătând înŃelegere alcoolicului.
39
Săptămâna 7
Programul celor 12 pasi pentru crestinul ortodox
Preotul sau consilierul implicat în program va susŃine o prezentare despre programul de
recuperare prin cei 12 Pasi, principiile spirituale cuprinse în acestia, precum si despre modul în care
alcoolicul poate să aplice aceste principii în viaŃa de zi cu zi. Pasii oferă un cadru de meditaŃie, analiză a
relaŃiei cu tine însuŃi cu ceilalŃi si cu Dumnezeu. Sunt un program de continuă evoluŃie atât pentru
alcoolic, cât si pentru familie.
Cu aceeasi ocazie, preotul va anunŃa planul de intervenŃie al parohiei – grupul Sf. Ap. Iacov,
adresat enoriasilor care sunt în căutarea unei soluŃii pentru propria problemă legată de consumul lor de
alcool.
Materiale informative:
o Ghid pentru studiul biblic al primilor trei pasi – printr-o scurtă prezentare a principiilor
spirituale ale primilor trei pasi, materialul oferă referinŃe utile unui studiu biblic al acestor
pasi.
40
Ghid pentru studiul biblic al primilor trei pasi
Pasul 1. Am admis că eram neputinciosi în faŃa alcoolului - că nu mai eram stăpâni pe viaŃa noastră
„Harul Meu îŃi este de ajuns; cãci puterea Mea în slăbiciune este desãvârsitã. Cãci când sunt slab,
atunci sunt tare” (2 Corinteni 12: 9-10). Pasul 1 ne spune în aceeasi idee că începutul recuperării
depinde de „Am admis că eram neputinciosi în faŃa alcoolului - că nu mai eram stăpâni pe viaŃa
noastră”. Admiterea lipsei de putere este contrară multor mesaje culturale care ne spun că trebuie să fim
puternici, să fim stăpâni pe propriul destin, dar si mesajului pe care ni-l dă boala alcoolismului: „Rezisti
la băutură mai bine decât ceilalŃi! PoŃi să bei mai mult! PoŃi să faci faŃă!”. Ajungem, astfel, în situaŃii în
care suferinŃa noastră atinge cote de neimaginat si ne provoacă cele mai cumplite suferinŃe pe plan fizic,
emoŃional si spiritual. Sf. Ap. Pavel formulează atât de bine această luptă: “căci nu săvârsesc ceea ce
voiesc, ci fac ceea ce urăsc… văd în mădularele mele o altă lege, … făcându-mă rob păcatului”
(Romani 7:15-24). “Dacă vei continua să faci ceea ce făceai, vei continua să obŃii ceea ce obŃineai.”
Cu toate acestea, paradoxul Pasului 1 ne spune că depăsirea negării si admiterea înfrângerii totale
e singura cale de a ne transforma vieŃile, de a ne învinge slăbiciunile. ÎnŃeleptul rege Solomon spunea că
Dumnezeu va ajuta pe oricine poate să fie umil si să-I ceară ajutorul. Atâta timp cât suntem prea mândri
să ne admitem înfrângerile si lipsa de putere, nu vom putea fi martorii lucrării lui Dumnezeu în vieŃile
noastre (Psalm 72:12,13).
Pasul 1 ne cere să ne strigăm durerea: “Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat si
noaptea înaintea Ta… că s-a umplut de rele sufletul meu si viaŃa mea de iad s-a apropiat ” (Psalm 88:1-
3) pentru a ne putea începe călătoria spirituală spre Păstorul sufletelor noastre (Matei 9:36).
Strigătul pasului 1: “Doamne, nu mai pot!!!”
Pasul 2. “Am ajuns la credinŃa că o Putere Superioară nouă însine ne-ar putea reda sănătatea
mintală”
Pasul Doi este o prelungire a Pasului Unu; după ce ne admitem neputinŃa, avem nevoie de un nou
izvor de putere care să aibă grijă de ‘nebunia’ noastră si să ne readucă speranŃa (“Degrab auzi-mă,
Doamne, că a slăbit duhul meu” – Psalm 142:7). Dar asta e posibil doar dacă reusim să depăsim tentaŃia
auto-compătimirii, a învinovăŃirii celorlalŃi pentru suferinŃa noastră sau dacă încetăm a mai face din noi
si din boala noastră centrul universului. TendinŃa de a repeta mereu aceeasi poveste despre situaŃia
noastră sau de a rămâne ‘agăŃaŃi’ de trecut trădează faptul că nu am depăsit încă pasul 1. Pasul Doi ne
cere doar bunăvoinŃa de a ‘crede’ si de ‘a căuta’ o Putere superioară nouă, una care vrea si poate să ne
elibereze din chinurile noastre. Avem libertatea de a crede sau de a nu crede în Dumnezeu, de a căuta
sau să nu căuta o Putere Superioară nouă însine. Dar „orice este posibil pentru cel ce crede”, spune Iisus
(Marcu 9:23-24).
De cele mai multe ori, Dumnezeu vine la noi doar dacă e invitat. El nu îsi impune voinŃa asupra
noastră, desi are puterea să o facă. “Domnul nu întârzie cu făgăduinŃa Sa, ci îndelung rabdă” (II Petru
3:9) si ne încurajează să-L urmăm: “VeniŃi la Mine toŃi cei osteniŃi si împovăraŃi si Eu vă voi odihni pe
voi” (Matei 11:28). Iisus a venit pentru cei bolnavi si suferinzi si asteaptă de la noi doar să Îi spunem:
“Cred, Doamne! Ajută necredinŃei mele!” (Marcu 9:24) pentru a ne tămădui si alina durerea.
După ce am făcut pasul 2, ne găsim la un punct de răscruce; pe de o parte, dependenŃa noastră nu
doreste să ne piardă si ne face să credem că ea este ultima noastră sursă de confort; pe de alta, începem
41
să vedem că promisiunile acesteia sunt false si că adevărul este în “Eu, Lumină am venit în lume, ca tot
cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12:46)
SperanŃa pasului 2: “Doamne, cred că Tu poŃi!”
Pasul 3. „Am hotărât să ne lăsăm voinŃa si viaŃa în grija lui Dumnezeu, asa si-L închipuia fiecare
dintre noi”. Alcoolismul, ca si multe alte suferinŃe personale, ne transformă viaŃa într-o “agitaŃie
egocentrică”. Ori de câte ori cineva sau ceva se interpune între noi si ceea ce ne dorim, ne lăsăm cuprinsi
de resentimente si încercăm să dobândim controlul asupra lor si a noastră. Eforturile noastre de
supravieŃuire ne-au învăŃat să nu avem încredere în nimeni, însă tocmai acest lucru ni se cere în pasul 3 –
să avem încredere într-o Putere Superioară în care nici nu suntem siguri cât de mult credem. Ni se
promite însă că dacă ne vom încredinŃa viaŃa în grija lui Dumnezeu, El – spre deosebire de oameni – îsi
va Ńine întotdeauna promisiunile. Ne e foarte greu să facem asta, nouă, celor care ne simŃim noi însine
nesiguri si nehotărâŃi. Si chiar dacă am vrea să ne lăsăm în grija Lui, cum să facem asta? Rugăciunea
pasului 3 din Cartea Mare a A.A. (pg. 60) ne dă un exemplu despre cum putem începe: “Doamne, mă las
în grija ta – să faci din mine si prin mine ceea ce doresti Tu. Scapă-mă din robia egoismului ca să pot
împlini mai bine voia Ta. Scapă-mă de greutăŃi în asa fel încât biruinŃa mea asupra lor să fie, pentru cei
pe care i-as putea ajuta, o mărturie a Puterii Tale, a Iubirii Tale, a Modului Tău de viaŃă. Fie-mi dat să
fac voia Ta întotdeauna!” El vine până la usa noastră, bate si ne asteaptă să-I deschidem; dacă noi facem
măcar atât, El va intra si va cina cu noi (Apocalipsa 3:20),
Nu vom putea cunoaste pacea si seninătatea lui Dumnezeu, decât comunicând regulat cu El, prin
studiu si rugăciune. Decizia de a ne preda vieŃile si voinŃa lui Dumnezeu implică predarea mândriei
intelectuale. (Pilde 3:5-6). Ori de câte ori ne vom simŃi împovăraŃi de îndoieli sau de mânia că
Dumnezeu ne-ar fi abandonat, ne putem aminti de convingerea regelui David: “Domnul mă va sprijini”
(Psalm 3:5).
Pasul Trei finalizează procesul început în Pasii Unu si Doi. De la umilire, de la neputinŃă, primim
o nouă direcŃie în viaŃă. Ni se oferă acum asigurarea că nu mai suntem singuri si că “stie Tatăl vostru
Cel ceresc că aveŃi trebuinŃă de ele. CăutaŃi mai întâi împărăŃia lui Dumnezeu si dreptatea Lui, si toate
acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6: 32-33).
Predarea pasului 3: “Doamne, am să Te las pe Tine!”
Mai multe trimiteri biblice privind cei trei pasi:
Pas
ul 1
Psalm 88:1-3;
Matei 9:36;
Psalm 6:2-4;
Psalm 31:9-10;
Psalm 38:1-9;
Psalm 44:15-16;
Psalm 72:12-13;
Marcu 4:35-41;
Efeseni 2:1-2; 2
Petru 2:19;
Psalm 5:1;
Psalm 6:6-7;
Psalm 10:14;
Psalm 102:1-7;
Proverbe 14:12;
Proverbe 18:14;
Proverbe 23:29-35;
Proverbe 26:12;
Proverbe 28:26;
Psalm 28:1-2;
Psalm 30:10;
Psalm 31:22;
Psalm 34:18;
Psalm 39:4-5;
Psalm 40:17
Pasul
2
Ioan 7:17;
Matei 6:33;
Evrei 11:6;
Luca 1:37;
Marcu 9:23-24;
Marcu 10:51-52
Ioan 3:8, 14-18;
Matei 9:12-13;
Matei 12:18-21;
Matei 20:29-34;
Marcu 5:35-36;
Marcu 9:23-24;
Luca 1:37;
Luca 9:56;
Luca 11:5-13;
Luca 13:10-13;
Luca 18:35-43;
Ioan 6:63;
2 Corinteni 1:8-11;
2 Corinteni 5:21;
Galateni 1:4;
Efeseni 2:4-5;
Filipeni 2:13;
Evrei 7:24-25;
Coloseni 2:13-14;
1 Corinteni 15:20-
22;
Corinteni 1:18-25;
Evrei 2:14-18;
Iacov 1:17-18
Pasul
3
Matei 11:28-30;
Matei 16:21-26;
Efeseni 2:8-10;
Psalm 23;
Psalm 91:1-4;
Matei 6:31-34;
Matei 10:37-39;
Matei 11:28-30;
Matei 16:21-26;
Luca 9:57-62;
Luca 11:2-4;
Luca 24:46-47;
Ioan 1:12-13;
Ioan 5:24;
Ioan 6:35-40;
Ioan 8:1-11; Ioan
12:26;
Ioan 17:3;
Fapte 2:21;
Romani 3:21-24;
Romani 4:20-25;
Romani 5:1, 8-11;
Romani 10:9-13;
2 Corinteni 1:3-5;
Efeseni 1:3-14
42
O SCURTĂ DISCUTARE A CELOR 12 PASI

Înapoi la “ALCOOLICI ANONIMI”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori